משלוח חינם בקנייה מעל ₪249
Cart 0 0.00
Cart 0 0.00

תקנון

פרק א' – תנאי שימוש ומגבלות משפטיות

מבוא והגדרות

 • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של המותג "יעקבי עד הבית" המתנהל בכתובת www.jacobi.co.il (או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת) (להלן: "האתר"), המופעל ומנוהל ע"י חברת ״יעקב יעקבי ובניו בע״מ״, ח.פ. 510558398 מרח' אפעל 29, פתח תקווה (להלן: "יעקבי"). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ולמגבלות המפורטים במסמך זה, כפי וככל שיעודכן מעת לעת (להלן: "התקנון").

 • טרם השימוש באתר, הינך נדרש לקרוא תקנון זה בעיון ובקפידה, שכן הוא מהווה הסכם מחייב בינך לבין יעקבי, וכן את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי או אחר בינך לבין יעקבי בקשר עם השימוש באתר או בגינו.

 • שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים לאיזה מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, ככל שישנם, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות גלישה, הרשמה לאתר, הצטרפות כלקוח רשום לצורך קבלת ניוזלטרים ו/או דברי פרסומת מיעקבי ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שבצידם:

 • "אירועי כח עליון" –לרבות מלחמה, איבה, טרור, שביתות ו/או השבתות (לרבות אצל ספקי ו/או יצרני המוצרים), אירועי טבע חריגים, תקלות תקשורת ו/או תקלות בסליקת כרטיסי אשראי, וכל אירוע או נסיבה שליעקבי ו/או למי מטעמה אין ולא היתה שליטה עליהם ו/או לא היתה יכולה לצפות או להיערך אליהם או למנוע אותם קודם להתרחשותם.

 • "אתה" או "גולש" או "משתמש" – משמעו כל גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

 • "פרטי משתמש" – נתונים ו/או פרטי מידע שהמשתמש נדרש למסור באתר לצורך יצירת הקשר עם יעקבי ו/או פתיחת חשבון משתמש ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר (לרבות מידע אישי).

 • "צרכן" – כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

 • "שימוש באתר" – משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השימוש ו/או רכישת השירותים המוצעים בו.

 • "תוכן" – לרבות חומר, מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, נתון, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר, כתבות, מאמרים, פרסומים, לרבות בקשר עם המוצרים, בין אם הינו בבעלות יעקבי, ובין אם בבעלות צד ג' המקנה ליעקבי זכות שימוש בו.

 • השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה באופן שווה.

אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים

 • האתר מספק מידע אינפורמטיבי אודות יעקבי ואודות המוצרים. כמו כן, האתר עשוי לאפשר ביצוע רכישה של המוצרים באמצעות האתר. יעקבי מקנה לך את זכות מוגבלת לעשות שימוש באתר בהתאם לתקנון זה, וזאת לשימוש אישי ופרטי בלבד, ולא לכל שימוש מסחרי או סיטונאי מכל סוג שהוא, והכל – למטרות חוקיות בלבד.

 • כל גולש העושה שימוש באתר, מצהיר, מסכים ומתחייב לא לבצע איזו מהפעולות הבאות, בין במישרין ובין בעקיפין:

 • לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו;

 • לא להעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות;

 • לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, ביצוע הזמנות סרק ו/או רכישות שמטרת ביצוען הינה לשם מרמה), פוגענית, אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שתילת וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת. מבלי לגרוע מהאמור, אין להשתמש או להפריע או לבצע כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;

 • לא לזייף ו/או להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר, שאינו המשתמש. מובהר בזאת מסירת פרטים כוזבים עשויה להוות עבירה פלילית;

 • לא לכלול באתר כל חומר או מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

 • לא לפרסם כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהוא בדרך כלשהיא;

 • לא להשתמש באתר (לרבות בתכנים ובמוצרים המוצגים בו) לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

 • מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה ליעקבי עפ"י תקנון זה /ואו עפ"י כל דין, יעקבי תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה לאתר מכל משתמש, ובכלל זה, לבטל הזמנה אם וככל שבוצעה ע"י משתמש אשר: (א) ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או פעולה לא חוקית ו/או בניגוד להוראות תקנון זה; ו/או (ב) משתמש מסר באתר (לרבות בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן) פרטים שגויים או כוזבים או פרטים חלקיים או שאינם מדויקים; ו/או (ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ביעקבי ו/או במי מטעמה (ובכלל זה פגיעה במוניטין של יעקבי ו/או בפעילות האתר ו/או פגיעה בצד ג' כלשהוא); ו/או (ד) המשתמש ביצע רכישה בניגוד לאמור בסעיף ‏5.1 להלן. מובהר כי אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת יכולת השימוש באתר ע"י יעקבי כדי להטיל על יעקבי אחריות או חבות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתקנון.

שוברים/קופונים, מבצעים והנחות

 • החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שקול דעתה הבלעדי ובתנאים שירבעו על ידה. כמו כן, רשאית החברה להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם, באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת.
 • ככלל, לא יינתנו כפל הנחות ו/או הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת).
 • לא ניתן יהיה לממש שוברים / קופונים/ קוד הטבה המקנים הנחה או הטבה כלשהי בגין פריטים הנמכרים באתר במבצע/ פריטים בסייל (sale)/ פריטי אאוטלט (Outlet). תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים משתנים בהתאם לסוג הקופון/מבצע בהתאם למפורט בפרסום הרלוונטי.
 • מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה ו/או הטבה ו/או באמצעות שימוש בקופון, הסכום שיוחזר למשתמש יהיה הסכום ששולם בפועל לאחר ההנחה ו/או ההטבה. לא יינתן החזר על קופונים. לא יינתן החזר כספי בשל אי מימוש השובר/קוד קופון או מכל סיבה אחרת ולא ניתן לפדות את השובר/קוד קופון במזומן. לא יינתן עודף או זיכוי בגין מימוש חלקי

תקנון פעילות פרס באינסטגרם יעקבי 70 שנה

.1 הגדרות

.1.1 תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט בתקנון זה להלן; 

.1.2 התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים, לכלל הציבור; 

.1.3 במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות התקנון; 

.1.4 "עורכת הפעילות" – יעקב יעקבי ובניו בע"מ ("יעקבי"), מרחוב אפעל 29, פתח-תקווה; 

.1.5 "משתתף" – כל אדם מעל גיל ,18 בעל פרופיל אישי פעיל באתר אינסטגרם www.instagram.com , אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה. 

.1.6 חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי בעלי פרופיל באתר אינסטגרם, אינם רשאים להשתתף בפעילות. משתתף המחזיק במספר פרופילים אישיים באינסטגרם רשאי לעשות שימוש בפרופיל אחד בלבד במסגרת השתתפותו בפעילות. 

.1.7 "פעילות" – פעילות אשר תתנהל מעת לעת, בין המשתתפים באינסטגרם. 

.1.8 "תקופת הפעילות" – הפעילות תהיה זמינה להשתתפות בין התאריכים 1/5/2024-31/5/2024. עורכת הפעילות תהיה רשאית להפסיק ו/או לחדש את הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

.1.9 "פרס" – הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה ו/או לשינוי ו/או להחלפה ו/או להמרה. בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד האינסטגרם, כל משתתף שעמד בתנאי ההשתתפות כמפורט להלן, וייבחר כזוכה על-ידי עורכת הפעילות, יזכה בפרס אשר יוגדר בעמוד האינסטגרם. 

.2 אופן ההשתתפות בפעילות 

2.1. על המשתתפים לעמוד בקריטריונים אשר יוצגו בפוסט הפעילות על מנת לקחת חלק בפעילות.

2.2. על המשתתפים לעקוב אחר עמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות (https://www.instagram.com/jacobi_diy/)

2.3. על המשתתפים בפעילות לתייג בפוסט הפעילות שני חברים ולתאר מה המוצר "בול" שלהם (המוצר המועדף עליהם מבין מוצרי "יעקבי")

2.4. על המשתתפים לשתף בסטורי שלהם את פוסט הפעילות ולתייג את העמוד של יעקבי. משתתפים אשר בבעולתם חשבון פרטי ידרשו לשלוח לעורכת הפעילות צילום מסך של השיתוף דרך הצ'ט של האינסטגרם.

.2.5 לאחר העלאת נושא הפעילות מטעם עורכת הפעילות בעמוד האינסטגרם, יתאפשר למשתתפים להגיב לנושא הפעילות באזור המיועד לכך ולזכות בכפוף לתנאי תקנון זה בפרס. 

.2.6 האחריות על העלאת התכנים מטעם המשתתפים, חלה אך ורק על המשתתפים ולעורכת הפעילות אין ולא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר לא הועלו ו/או לא נוצרו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם. 

.2.7 תנאי להשתתפות בפעילות הוא העלאת תוכן תקין אשר נוצר והועלה כדין לעמוד האינסטגרם בהתאם לאמור בסעיף זה. כל המעוניין להשתתף בפעילות, מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף, על כל טענה בקשר עם אי קליטת התוכן בעמוד האינסטגרם, או בקשר עם מחיקתו. 

.2.8 יובהר כי עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתתפים ו/או תגובות משתתפים מעמוד האינסטגרם, אשר על-פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהשתתפותם ו/או תגובותיהם, כדי לפגוע ו/או להזיק ו/או להפריע לפעילות באינסטגרם. 

.2.9 משתתף, אשר פרטיו האישיים )כפי שהוצגו באינסטגרם( אינם מאפשרים פניה חוזרת אליו ו/או זיהויו על-ידי עורכת הפעילות, לא יחשב כמשתתף לצורך פעילות בעמוד האינסטגרם כאמור. 

.3 הצהרות והתחייבות המשתתף 

.3.1 כי הוא בעל זכויות הקניין והקניין הרוחני המלאות והבלעדיות לתוכן אשר העלה לעמוד האינסטגרם. 

.3.2 כי הוא לא יעלה לעמוד האינסטגרם תוכן אשר עלול להפר כל דין לרבות תוכן שעלול להפר זכויות ו/או לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או גוף אחר )לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות(. 

.3.3 כי הוא לא יעלה לעמוד האינסטגרם תוכן ו/או מידע המכיל תכנים מיניים, פרובוקטיביים, בלתי נאותים, פוגעניים, טורדניים, עוינים, מעליבים, אלימים, גזעניים, או מידע המהווה פגיעה בפרטיותו של אדם, מידע שקרי, מידע בעל אופי בלתי חוקי ו/או מידע בעל כל תוכן בלתי ראוי אחר. 

.3.4 ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות לא תישא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא תוכן ו/או המידע, ובמקרה שיתברר כי התוכן ו/או המידע מפר חיובים המוטלים על המשתתף כאמור בכללים אלה ו/או על פי כל דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על המשתתף, ויהיה עליו לשפות ולפצות את עורכת הפעילות בגין כל נזק שיגרם עקב כך. 

.3.5 כי עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות בתוכן ו/או במידע אשר הועלה לעמוד האינסטגרם, כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות שימוש מסחרי, העתקה, שכפול, שידור, הצגה בציבור, אחסון וכל פעולה שבעל זכות יוצרים רשאי ויכול לעשות בתוכן ו/או במידע על פי כל דין, הכל ללא תשלום תמלוגים למשתתף, בכל העולם, וללא הגבלת זמן, וכי עצם העלאת התוכן ו/או המידע לעמוד האינסטגרם, מהווה ויתור באופן בלתי חוזר על זכות העשויה להיות למשתתף בקשר עם התוכן ו/או המידע ועל כל טענה בעניין. 

.4 בחירת הזוכה 

.4.1 בחירת הזוכה תיעשה על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות. 

.4.2 קביעת עורכת הפעילות בדבר זהות המשתתף הזוכה תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור. 

.4.3 המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בנוגע להחלטתה בדבר זהות הזוכה. 

.4.4 עורכת הפעילות שומרת על הזכות לפסול כל משתתף מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין העלאת תכנים אשר אינם נתפסים על ידה כראויים, ולמנוע מאותו משתתף ליטול חלק בפעילות. 

.4.5 במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה ו/או שהשתתפות )שלו ו/או של אחרים( נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או לא נאותים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין שלו ו/או של אחרים, ו/או שהזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי תקנון זה עקב שימוש באמצעים כאמור לעיל ו/או תוך נקיטת פעולה כלשהי שלא בהתאם לתקנון )לרבות פריצה לאתר ו/או לתוכנת הפעילות ו/או שינוי ו/או התערבות בדרך פעולתם ו/או שינוי טבלת הדירוג( ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין, תהא עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס של משתתף כאמור )ו/או של משתתפים אחרים שניקודם שונה ו/או הושפע עקב פעולות כאמור לעיל(, ולמשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בגין כך. 

.5 איתור הזוכים 

.5.1 עורכת הפעילות תפרסם בעמוד האינסטגרם את שם הזוכה ו/או את רשימת הזוכים ואלו יצטרכו לשלוח לעורכת הפעילות הודעה דרך מערכת ההודעות של אינסטגרם, דרך פרופיל הזוכה, עם הפרטים המלאים למשלוח. 

.5.2 במידה והמשתתפים/זוכים לא יצרו קשר עם עורכת הפעילות בתוך 7 (שבעה) ימים ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי עורכת הפעילות. 

.5.3 עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או לא לחלק את הפרס לאף משתתף אחר. 

.5.4 כל המועדים הרלוונטיים לפעילות יקבעו אך ורק על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ומועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור. 

.6 הפרס 

.6.1 בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד האינסטגרם, כל משתתף שעמד בתנאי ההשתתפות כאמור, וייבחר כזוכה על-ידי עורכת הפעילות, יזכה בחבילת מוצרים מבית יעקבי. חבילת המוצרים אינה קבועה ועשויה להשתנות בין הזוכים לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

.6.2 משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד בכל תקופת פעילות. 

.6.3 מימוש הפרס יתבצע בדרך של משלוח הפרס אל הזוכה בהתאם לפרטים למשלוח שיימסרו על-ידי הזוכה באמצעות תיבת ההודעות האישית במערכת ההודעות של אינסטגרם. כאמור לעיל או בכל דרך אחרת שתקבע עורכת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי. משלוח הפרס אל הזוכה בהתאם למפורט לעיל, ייחשב כמילוי מחויבות עורכת הפעילות למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל על-ידי הזוכה. 

.6.4 האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורכת הפעילות לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה. 

.7 אחריות 

.7.1 עורכת הפעילות רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות ו/או בתקנון זה, ובמקרה כאמור לא תישמע כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תלונה. 

.7.2 רישומי עורכת הפעילות, מערכותיה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לכל דבר ועניין הקשור בפעילות. 

.7.3 עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במהלך הפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור. 

.7.4 למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו להם עקב פעולות כאמור. 

.7.5 המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאיות לעשות שימוש, לפי שיקול דעתם, בתוכן ו/או מידע אשר נשלח על ידו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפרסמם, לערוך אותם, לשנותם, לשדרם בטלוויזיה ו/או באינטרנט, ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום הפעילות ובכלל. 

.7.6 עורכת הפעילות רשאית שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפותו בפעילות כמפורט לעיל, נעשתה מתוך מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא וכן רשאית היא לשלול את קבלת הפרס או להפסיק את מימוש הפרס בכל שלב במקרה שהסתבר כי הזכייה נעשתה מתוך או במסגרת מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין. 

.7.7 עורכת הפעילות רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, כל זאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש. 

.7.8 עובדי עורכת הפעילות ובני משפחותיהם, אינם רשאים להשתתף בפעילות ולא יהיו זכאים לזכייה בפרס. "בני משפחה" לעניין סעיף זה לרבות הורים, אחים, הורי הורים וילדים/ות. 

.7.9 תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות. עצם השתתפותו של המשתתף בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.

העלאת תוכן במתחם "עשו זאת בעצמכם" באתר

 • "תוכן": לרבות תוכן חזותי, קולי או מילולי, לרבות עריכה, עיבוד, עיצוב והצגה שלהם, באמצעות סירטון, תמונה, קבצי אודיו, תרשים גרפי וכיוצ"ב.
 • יעקבי עשויה לאפשר למשתמשי האתר, להעלות ולהזין תכנים באמצעות מתחם "עשו זאת בעצמכם" המצוי באתר (להלן: "המתחם").
 • עובר להעלאת תוכן למתחם ו/או לאתר יהיה על המשתמש להזדהות באמצעות הזנת פרטי הרישום שלו לאתר "יעקבי", וכן באמצעות סימון במקום המתאים המאשר כי ידוע לו שהשימוש במתחם כפוף לתקנון האתר. עיון בתקנון יתאפשר באמצעות לחיצה על הקישורית (לינק) בעת אישור המשתמש כאמור, וכן באמצעות כניסה ישירה באמצעות הבאנר "תקנון האתר" המצוי בו.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון האתר, השימוש במתחם והעלאת תוכן אליו (לרבות שימוש בפורומים, צ'אטים, העלאת קבצים וכתיבת תגובות, ככל שאופציות אלו מתאפשרות או יתאפשרו באתר), יהיה כפוף לכללים המפורטים בתקנון, ולרבות בפרק זה, להלן.
 • העלאה של תוכן לאתר תלווה באמצעות מתן "קרדיט" למשתמש יוצר התוכן, במידה והמשתמש בחר למלא את שדה ה- "קרדיט" במעמד ההרשמה למתחם. במידה ולא מולא על ידי המשתמש שורת ה"קרדיט" אז לא יופיע קרדיט במתחם או בפרסומים.
 • העלאת תוכן על ידי המשתמש למתחם מהווה התחייבות מצדו כי הוא עומד בכל התנאים הקבועים בתקנון וכי אין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל כך פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וחוק איסור לשון הרע , תשכ"ה- 1965.
 • המשתמש שיבחר להעלות תכן כאמור למתחם מאשר כי ידוע לו שכל תוכן ומידע המועלים על ידו למתחם עשויים להתפרסם במתחם ו/או באתר והוא יהיה חשוף לעיני כל. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שעליו לנקוט בזהירות הראויה במסירת פרטים אישיים או בהצגתם במסגרת התוכן המועלה על ידו.
 • יעקבי אינה אחראית לתגובות ו/או לתגובות חווייתיות (כגון "לייקים") שיתקבלו בעקבות התכנים שהמשתמש יעלה למתחם ו/או לאתר.
 • יעקבי לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו על-ידי המשתמש לצורך העלאתם למתחם. מסירה ו/או העלאה של תכנים לפרסום במתחם ו/או באתר אינה מקנה למשתמש זכות לדרוש שהתכנים יתפרסמו במתחם ו/או באתר או יוסיפו להתפרסם בו למשך תקופה כלשהי ויעקבי רשאית להסירם מהמתחם ו/או שלא לפרסמם כלל, בכל עת שתמצא לנכון.   
 • יעקבי אינה מחויבת לפקח על העלאת תוכן למתחם ו/או לאתר, אך גם אם היא תעשה זאת, היא לא תישא באחריות לתכנים המועלים למתחם ו/או לאתר, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או מהשימוש בהם. יעקבי שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תוכן שהועלה למתחם ו/או לאתר, לחסום את יכולתו של משתמש לעשות שימוש במתחם לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה והמשתמש פעל בניגוד לתקנון או מכל טעם אחר שהוא. אין באמור כדי להטיל על יעקבי אחריות כלשהי בקשר עם התכנים אשר הוסרו על ידה מהאתר.   
 • יעקבי לא תהיה אחראית לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמשי האתר או לצד שלישי כתוצאה מפרסום או שימוש בתוכן שהועלה למתחם ו/או לאתר, או כתוצאה מכך שהוא הוסר או נערך. המשתמש מתחייב לשפות את יעקבי בגין כל טענה לנזק, תביעה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתוכן שהועלה על ידי המשתמש למתחם ו/או לאתר.
 • המשתמש לא יהיה רשאי להעלות למתחם ו/או לאתר תוכן שיש בו באופן גלוי או סמוי (לרבות על ידי הטמעת קישורים, מספרי טלפון, כתובות וכיוצ"ב לתכנים) פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים או שירותים כלשהם, אלא בהסכמה שתינתן על ידי יעקבי מראש, וכתנאי לכך.
 • מובהר בזאת כי יעקבי עשויה לאפשר העלאת תוכן למתחם מאת יוצרי תוכן מטעמה ולבחירתה ו/או צדדים שלישיים הקשורים או שהתקשרו עמה, לרבות בעלי מקצוע, משפיעני רשת, ידוענים וכיוצ"ב, לכל מטרה שהיא, ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה בעניין זה.
 • הוראות תקנון זה, לרבות ההוראות המתייחסות להעלאת תכן על ידי המשתמשים (ר' לדוגמא בפרק "אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים") יחולו גם על העלאת תוכן כאמור למתחם. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, המשתמש מתחייב שלא להעלות למתחם תכנים פוגעניים או מטעים, תכנים המוגנים באמצעות חוקי קניין רוחני (שאינם בבעלות המשתמש), אלא אם המשתמש קיבל בכתב הסכמה לעשות כן. אין להעלות קבצי מוסיקה שהזכויות בהם שייכות לאחרים מבלי לקבל אישור מתאים מבעל הזכות. אין להעלות תכנים המהווים לשון הרע, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב של אדם; אין להעלות דברי תועבה או כל מידע או פרסום של חומר לא ראוי, גס, מעודד אפליה או שנאה על בסיס גזע, דת, מין וכיוצ"ב אין לעלות תכנים העשויים או עלולים לשכנע או להמריץ ביצוע מעשה האסור על פי חוק. אין להעלות כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה. אין להעלות פרטים אישיים של אחרים. אין להעלות כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם. אין להעלות קבצים המכילים וירוסים וכיו"ב, או כל חומר מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות מחשב לפי החוק.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שבמסירת התכנים לפרסום במתחם ו/או באתר ואחסונם בשרתי יעקבי, ליעקבי ולמי מטעמה תהיה זכות בלתי מוגבלת בזמן, לעשות בתכנים (לרבות הקרדיט המצורף להם שצופרו או לא צורפו על ידי המשתמש) שימוש בכל דרך שהיא, לרבות הפצתם, שידורם, הצגתם בציבור, עיבודם, עריכתם, תרגומם או עשיית כל שינוי או שימוש בהם בכל דרך נוספת, בכל אמצעי שיעקבי תמצא לנכון ובכל מדיה שהיא (לרבות אך לא רק: אתרי אינטרנט אחרים, רשתות חברתיות, עמודי פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ"ב, ובאופן בלתי חוזר ובכלל זה גם במקרה שיעקבי או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתכני המשתמשים כאמור.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא תשולם לו כל תמורה, פיצוי או תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהועלה למתחם ו/או לאתר, כנאמר בתנאים אלה ובכפוף לתנאי השימוש של הפעילות.

קניין רוחני

 • למעט פרטי המשתמש, מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל התכנים שבו, הינן של יעקבי (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו ליעקבי הרשאה להשתמש בהם במסגרתו, לרבות היצרן), ויעקבי (או צד ג', כאמור) הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

 • התכנים עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות, וזכות השימוש המוגבלת שמוקנית לך בהם תיעשה על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של יעקבי או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם.

 • מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏2.2 לעיל, מובהר בזאת, כדלקמן:

 • אינך רשאי לשנות את האתר ו/או את התכנים שבו בצורה כלשהיא, ובכלל זה אינך רשאי להעתיקם, לשכפלם, לעבדם, להפיצם, להעבירם, להרשות שימוש בהם, להציגם בפומבי, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים (כולם או חלק) או להשתמש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. כמו כן, למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר כמפורט בתנאי שימוש אלה, יעקבי אינה מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של יעקבי ו/או של צדדי ג' שהתכנים שייכים או קשורים לו.

 • אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של יעקבי או בסימני המסחר שלה (ובכלל זה בשמות ו/או סימני מסחרי של ספקים או יצרנים שאתם מוצריהם יעקבי מייבאת) ללא אישורה של יעקבי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

היעדר אחריות והגבלת אחריות

 • האתר נועד לשם מסירת מידע כללי בלבד אודות יעקבי ו/או אודות המוצרים, וכן עשוי לאפשר רכישה של מוצרים באמצעות האתר, כמפורט בסעיף ‏2.1 לעיל. אין לראות בשום אופן באתר ו/או בתכנים המוצגים בו (כולם או חלקם), משום ייעוץ או הבעת דעה על ידי יעקבי ו/או מי מטעמה לגבי אופיים ו/או טיבם ו/או בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כלשהוא. כמו כן, אין להסתמך על כל תוכן באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה לפעול על בסיס התכנים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד.

 • התכנים באתר (לרבות כל מידע בקשר למוצרים) מוצגים כמות שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. אין בהצגתם והצעתם באתר משום מצג או התחייבות של יעקבי ו/או מי מטעמה בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, ויעקבי אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתכנים באתר, השפעתם על המחשבים שמשמשים את הגולשים, או כי הגישה לאתר או פעילותו תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע.

 • על אף האמור בכל דין או הסכם (אך למעט ביחס לרכישת מוצרים – אשר ביחס אליהם יחולו הוראות פרק ב' להלן), בשום מקרה לא תחול על יעקבי ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או על כל מי מטעמם ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים או אובדן הכנסות, אובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהכניסה לאתר, השימוש בו, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר או כניסה לקישורים ו/או לתכנים הכלולים באתר (לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים) ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על התכנים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, והכל – גם אם יעקבי כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. בכל מקרה, על אף האמור בכל דין או הסכם (למעט ביחס לרכישת מוצרים – אשר ביחס אליהם יחולו הוראות פרק ב' להלן), הסעד היחיד המוקנה לך הינו הפסקת השימוש באתר.

פרק ב' – מדיניות החזרות וביטולים

ביטולי הזמנות

 • במידה ולאחר הזמנה אונליין, תירצו לבטל או לשנות את ההזמנה, תוכלו להתקשר אלינו בטלפון 03-9191644. אנא צרו קשר סמוך למועד ההזמנה על מנת שנוכל למלא אחר בקשתכם ולשביעות רצונכם.

 • ניתן להתקשר בין השעות 9:00-17:00 בימים א' – ה', בלבד. או באימייל: support@jacobi.co.il

 • ניתן להחזיר כל מוצר מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מקבלת המוצר, כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן.

 • המוצר חייב להיות באריזתו המקורית ושלא נעשה בו כל שימוש.

 • החזרת המוצר תיעשה במשלוח על ידי חברת השליחויות ובעלות של 20 ₪ או בהחזרת המוצר למשרדי החברה בכתובת אפעל 31, פתח תקווה. אם במשלוח, יפנה הצרכן לחברת יעקבי לקבלת הפרטים לתיאום איסוף המוצר ע"י חברת השליחויות.

 • את ההחזר הכספי ניתן יהיה לראות בפירוט האשראי שאיתו ביצעתם את העסקה תוך 3 ימי עסקים.

 • את המוצר/ים יש לשלוח או להביא פיזית לכתובתנו בשעות הפעילות: אפעל 31, קרית אריה, פתח-תקווה.

      למידע נוסף, ניתן לקרוא את "תנאי השימוש".

מדיניות משלוחים

 • בשל מגבלות הסגר והמצב הבריאותי, ובכפוף לתקנות משרד הבריאות המתעדכנות, זמני השילוח עלולים להשתנות. אנו נפעל לעדכן אתכם ככל הניתן כחלק מהשירות ולשביעות רצונכם.

 • בשיטת משלוח של משלוח עד הבית, כל ההזמנות בימי א' עד ה' שהתקבלו עד השעה 12 בצהריים, יטופלו באותו היום, ויגיעו אליכם תוך 7 ימי עסקים. הזמנות אשר יתקבלו לאחר 12 בצהריים, יטופלו ביום העסקים למחרת. הזמנות בימי שישי או שבת, יטופלו ביום ראשון או ביום העסקים הקרוב ביותר (במידה ויש חג).

 • עלות המשלוח עם שליח עד הבית הינה 29 ש"ח. במידה והעסקה הינה 249 ש"ח ומעלה, עלות המשלוח מבוטלת והינה ללא חיוב. כאמור, זמן המסירה עד 7 ימי עסקים. המשלוח יעשה בתיאום טלפוני עם הלקוח ביום החלוקה.

 • שירות המשלוחים עד הבית קיים בכל שטחי מדינת ישראל בלבד.

 • תנאי המשלוחים כפופים לתנאי השימוש באתר.

 • בשיטת משלוח של איסוף עצמי, ההזמנה תהיה מוכנה לאיסוף עד 3 ימי עסקים, לא כולל יום קבלת ההזמנה. האיסוף יתבצע מ"יעקבי סנטר", בכתובת אפעל 31 פתח-תקווה ובכפוף לקבלת הודעה המאשרת שהמשלוח מוכן לאיסוף. החנות פתוחה לאיסוף ההזמנות בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:30. במעמד האיסוף יש להציג את קוד האימות שקיבלתם בהודעה ולחתום לנציג החברה על איסוף המשלוח.

 • *עקב הנחיות משרד הבריאות, החבילה תונח בפתח הדלת על מנת להגן ככל הניתן על השליחים ועליכם.

 • **בחברה שומרים את הזכות לשנות את תנאי, זמני ועלויות המשלוחים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא הודעה מראש על כך.

מדיניות החזרות וביטולים

ביטולי הזמנות

 • במידה ולאחר הזמנה אונליין, תירצו לבטל או לשנות את ההזמנה, תוכלו להתקשר אלינו בטלפון 03-9191644. אנא צרו קשר סמוך למועד ההזמנה על מנת שנוכל למלא אחר בקשתכם ולשביעות רצונכם.

 • ניתן להתקשר בין השעות 9:00-17:00 בימים א' – ה', בלבד. או באימייל: support@jacobi.co.il

 • ניתן להחזיר כל מוצר מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מקבלת המוצר, כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן.

 • המוצר חייב להיות באריזתו המקורית ושלא נעשה בו כל שימוש.

 • החזרת המוצר תיעשה במשלוח על ידי חברת השליחויות ובעלות של 20 ₪ או בהחזרת המוצר למשרדי החברה בכתובת אפעל 31, פתח תקווה. אם במשלוח, יפנה הצרכן לחברת יעקבי לקבלת הפרטים לתיאום איסוף המוצר ע"י חברת השליחויות.

 • את ההחזר הכספי ניתן יהיה לראות בפירוט האשראי שאיתו ביצעתם את העסקה תוך 3 ימי עסקים.

 • את המוצר/ים יש לשלוח או להביא פיזית לכתובתנו בשעות הפעילות:

 • אפעל 31, קרית אריה, פתח-תקווה.

 • למידע נוסף, ניתן לקרוא את "תנאי השימוש".

פרק ג' - מדיניות פרטיות ואבטחת מידע באתר

איסוף מידע – כללי

 • בעת השימוש שלך באתר ו/או בעת  רכישת מוצרים באתר, אתה עשוי להידרש  למסור ליעקבי מידע, ויעקבי אוספת אודותיך ו/או אודות אופן השימוש   ש לך באתר מידע. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי. בטרם שימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע ליעקבי, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון. בעצם שימושך באתר, הינך מקבל על עצמך תנאים אלה.

 •  "מידע אישי" – מידע המזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי, ונמסר על ידך ביודעין באתר (לרבות כל מידע שתמסור ו/או תעלה לאתר לצורך רכישת מוצר, ובכלל זה שם, כתובת דוא"ל, מספר תעודת זהות, אמצעי תשלום, תוכן מילולי, כל מידע שתמסור ליעקבי טלפונית וכו').

 • "מידע שאינו אישי" – מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף ע"י יעקבי באופן פאסיבי אודות אופן שימושך באתר, ואינו מזהה אותך באופן אישי (למשל – סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בה נכנס משתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש, המקומות בהם ביקר המשתמש באתר וכו').

 • "מידע" – משמעו מידע אישי ומידע שאינו אישי, גם יחד.

איסוף ושימוש במידע אישי

 • בעצם העלאת פרטי משתמש לאתר, הנך מצהיר, מתחייב ומסכים לאמור להלן:

 • פרטי המשתמש שתמסור באתר (אם וככל שתמסור) נכונים, מדויקים ושייכים לך.

 • ידוע לך כי לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור ליעקבי פרטי משתמש או כל מידע אחר, ומסירת פרטי המשתמש נעשית בהתאם לרצונך החופשי. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת פרטי המשתמש לא תוכל להשלים את הפניה ליעקבי באמצעות האתר ו/או את רכישת המוצרים באמצעות האתר, הכל – לפי העניין.

 • ידוע לך והנך נותן הסכמתך מדעת לכך שפרטי המשתמש ישמרו במאגר/י מידע של יעקבי, ויעקבי תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש שמסרת באתר למטרות הבאות (כפי שיעודכנו מעת לעת):

 • ככל שמסרת את פרטי המשתמש במסגרת "צור קשר באתר" – יעקבי תעשה שימוש בפרטי המשתמש על מנת ליצור איתך קשר בנוגע לפנייתך;

 • ככל שמסרת את פרטי המשתמש לשם ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר באתר – יעקבי תעשה שימוש בפרטי המשתמש לצורך השלמת הליך רכישת המוצר, חיוב בתשלום בגין המוצר, אספקת המוצר ומתן שירות בקשר עם המוצר, משלוח פניות בדיוור ישיר, שמירת הקשר איתך, ובכפוף להסכמתך – לצורך משלוח דברי פרסומת באמצעי מדיה שונים.

 • יעקבי תהא רשאית להעביר את פרטי המשתמש לחברת השליחויות לשם אספקת המשלוח לצרכן (ככל שהצרכן בחר לקבל את ההזמנה באמצעות חברת השליחויות). כמו כן, יעקב תהא רשאית להעביר מידע שנאסף על ידה (לרבות פרטי משתמש שנמסרים ע"י המשתמש באתר), ללא שינוי מטרת השימוש בו, בנסיבות של שינוי בעלות ו/או שינוי שליטה.

 • אין באמור כדי לפגוע בזכותה של יעקבי לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או למידע הנאסף על ידי יעקבי בקשר לשימוש המשתמש באתר, או במקרים בהם יעקבי תסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של משתמשי האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר, ויעקבי תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר באתר ככל שתידרש לכך עפ"י דין.

 • בעצם העלאת פרטי משתמש לאתר, אתה מעניק ליעקבי רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן בפרטי המשתמש, ויעקבי תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם למטרות המתוארות בפרק ג', כפי שיהיו מעת לעת, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי יעקבי בשל כך. פרטי המשתמש יישמרו על שרתי יעקבי, בישראל.

 • הינך זכאי לעיין בפרטיך הרשומים במאגר/י המידע של יעקבי, ולבקש לתקן, למחוק, להימחק מרשימת התפוצה של נמעני הדיוור הישיר (ובמסגרת זו ימחקו גם פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססה/ו פניות בדיוור ישיר, ככל שנשלחו אליך) ו/או כי פרטיך המצויים במאגר המידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים על בסיס זמני או קבוע. כמו כן, הינך רשאי לסרב לעשיית שימוש בפרטי המשתמש לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר, ואולם ידוע לך כי הדבר עשוי לפגוע ביכולת של יעקבי להיענות לפנייתך באתר ו/או לספק לך את המוצר שרכשת באמצעות האתר, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי יעקבי ו/או מי מטעמה בשל כך.

 • אם ברצונך לעשות כן, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר רשום או בדואר אלקטרוני לכתובת center1@jacobi.co.il ויעקבי תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, ואולם מובהר כי בכל מקרה מידע הדרוש ליעקבי לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י יעקבי למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק.

איסוף ושימוש במידע לא אישי

 • יעקבי עשויה לאסוף מידע לא אישי אודות אופן השימוש שלך באתר. איסוף מידע לא אישי יבוצע (ככל שיבוצע) באמצעות טכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה כגון Cookies, "Google Analytics" וכיוצ"ב. בעצם השימוש שלך באתר, הינך מסכים כי יעקבי תאסוף מידע לא אישי, ותעשה בו שימוש בהתאם למפורט בסעיף ‏15 זה.

 • במידע לא אישי, ככל שייאסף, אנו עושים עשויים לעשות שימוש כדי לנהל ולשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו המוצעים בו, לצורך עריכת ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים, בחינת מספר המבקרים באתר, ניתוח אופי השימוש באתר, תיקון תקלות ותמיכה טכנית, וכל שימוש חוקי אחר כפי שיעקבי תמצא לנכון (וכלל זה להעביר מידע לא אישי לצדדי ג' לביצוע מטרות אלה) ללא כל הגבלה וללא קבלת הסכמתך, מאחר ומדובר במידע שאינו ניתן לזיהוי או שיוך שלך אליו בכל אופן ואינו פוגע בפרטיותך, ואתה מאשר כי לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי יעקבי בשל כך.

 • יתכן ותוכל למחוק או לנטרל או לחסום כלים אלה (תלוי בסוג הדפדפן שלך), אך אם תעשה כן יתכן והדבר יפגע ביכולת שלך לעשות שימוש באתר. אם וככל שיעקבי תאסוף מידע משתמש באמצעות כלים כאמור לעיל, האיסוף יבוצע בכפוף להסכמתך. בכל בקשה לקבל מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר לחברת יעקבי תחת הלשונית "צור קשר" באתר .

 • אבטחת מידע. יעקבי פועלת על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. בכלל זה, יעקבי עושה שימוש בתקן PCI DSS Level 1 בכל הקשור לפרטי כרטיס האשראי הנמסרים באתר, ונתונים מסוג זה אינם נרשמים ולא נשמרים  בידי יעקבי. עם זאת, יעקבי אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שפרטי המשתמש וכל מידע נוסף אשר יימסר באתר (לרבות פרטי אשראי) יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'.

 • דברי פרסומת. ככל שסימנת באתר כי הנך מסכים לקבל עדכונים ו/או חומרים פרסומיים או שיווקיים של יעקבי, הרי שהינך מסכים בזאת כי יעקבי תשלח אליך מעת לעת חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות יעקבי ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידה ללקוחותיה באמצעי מדיה שונים, לרבות דוא"ל, SMS, פקס, מע' חיוג אוטומטית והודעות מוקלטות, כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי חוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. אתה רשאי לחזור בך מהסכמתך לקבלת דברי פרסומת בכל עת באמצעות משלוח בקשה לכתובת center1@jacobi.co.il

פרק ד' - שונות

 • האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מאפוטרופוסך חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.

 • יעקבי רשאית להסיר תכנים (לרבות מוצרים המוצעים באתר) ו/או קישורים מהאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו והתכנים המוצגים בו, תנאי התקנון (לרבות מדיניות הפרטיות), ללא צורך להודיע על כך ומבלי שתחול עליה כל אחריות כלפי מאן דהוא. שינוי כאמור ייכנס לתוקפו מיום פרסומו (ניתן לראות את תאריך עדכון התקנון האחרון המצוי בראשו), ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יעקבי בקשר לכך. ככלל, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה. ואולם, הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר, ככל שמצויים, עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתקנון זה.

 • תקנון זה (לרבות מדיניות הפרטיות) מחליפים וגוברים על כל תנאי שימוש קודמים או אחרים באתר, ומהווים את ההסכם השלם והמלא בינך לבין יעקבי בקשר עם האתר והשימוש בו, ומחליפים ומבטלים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, שעברו בינך לבין יעקבי או כל מי מטעמה בהקשר לאתר, ככל שקיימת.

 • לשם הנוחות בלבד, האתר עשוי להציע קישור ו/או הפניה לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע (לעיל ולהלן, ביחד: "קישור"). יעקבי אינה מתחייבת כי הקישור יעבוד או כי יוביל לאתר אינטרנט פעיל או כי מידע המצוי בו מהימן או נכון. למען הסר ספק, ברגע שתלחץ על קישור כאמור, תצא מהאתר. יעקבי לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לקישורים ו/או לשירותי צד שלישי כאמור לעיל והשימוש בהם הוא על אחריות המשתמש בלבד. יעקבי רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 • אם ייקבע כי חלק כלשהו של תקנון זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.

 • אתה תשפה את יעקבי, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי התקנון.

 • על תנאי תקנון זה ועל האתר עצמו יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתקנון ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו או במחוז מרכז.

 • יעקבי מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל, ואינה יוצרת מצג שלפיו התכנים באתר מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור ממדינות שאינן מקנות תוקף לתקנון זה, לרבות אך לא רק מדינות שבהן התכנים המצויים באתר הינם בלתי חוקיים. היה ותחליט לגשת אל אתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.

הנך מאשר/ת כי ידוע לך שהצעות/ דיוור פרסומי כאמור אלו יכולות להופיע מכל מותג או אתר שבבעלות יעקבי (האתרים jacobi.co.il, color.jacobi.co.il)

אזור בבית שתרצו לחדש

איזה אזור בבית תרצו לחדש?

חומר מועדף

חומר מועדף

יוצר

יוצר DIY

קטגוריות מוצרים

עכשיו זה בול הזמן

להצטרף

הירשמו למועדון החברים שלנו
וקבלו ראשונים את כל החדשות והמבצעים!

סל הקניות
משלוח חינם בהזמנה מעל 249 ש"ח
הסל שלך ריק.

בטוחים שיש לנו מוצר בול!

דילוג לתוכן